Arabulucuların eğitimini kolaylaştıracak yeni araçlar – İyi Uygulamalar Kılavuzu

IncludeMe başlıklı AB projesi, Avrupa ülkeleri ve Türkiye için arabulucu yetiştirmek üzere çeşitli kaynaklar ve eğitim içerikleri geliştirmiştir. Ekim ayındaki projenin sonunda ekip bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC), İyi Uygulamalar Kılavuzu ve Eğitmenler için Yenilikçi Kurs sunmayı başardı.

Arabulucu, göçmenlik yasası, aile birleşimi, devlet hizmetleri ve işgücü piyasası entegrasyonu gibi konularda destek sağlamak üzere eğitilmiş bir kişidir. Arabulucular, hâlihazırda Avrupa çapında birçok yerde faaliyet göstermektedir ve arabuluculuk sistemi ülkeye yeni gelen kişilerle doğru ve başarılı bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Arabulucuları örneğin eğitim kurumlarında ve belediye sektöründe ve aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde çalışmaktadır. IncludeME projesinin amacı, arabuluculuk, iletişim, çatışma çözümü ve çatışma yönetimi ile ilgili becerileri güçlendirmek ve bu alanlarda kişileri eğitmek olmuştur.

Kültürlerarası arabuluculuk, sosyal içerme ve uyum için kilit bir strateji olarak görülebilir. Arabuluculuk, çatışma önlemeyi desteklemeye, farklı kültürel geçmişlere ve inançlara sahip taraflar arasındaki karşılıklı anlayışı artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kişilerin bulunduğu ülkedeki haklara doğru bir şekilde kullanmalarını ve toplum hizmetlerine erişimi destekler. Projenin yol gösterici ilkelerinden biri, toplumdaki gerilimlerle mücadele etmek için daha yüksek düzeyde bir sosyal içermenin her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Avrupa 2020 stratejisinde AB tarafından belirlenen hedefler olmuştur. Bu amaçla, proje ekibi bir ”iyi uygulamalar kılavuzu” geliştirmiştir. Kılavuzu oluşturan proje ekibi, çeşitli kurumsal ve bireysel girişimleri, farklı projeleri ve Avrupa programlarını analiz etti ve bu içgörülere dayanarak arabulucuların karşılaşabileceği güçlükleri ve sorunları belirledi. Bu temelde, klasik ve formel arabuluculuktan toplumsal farkındalık dahil toplumsal dahil edilmeye kadar farklı boyutlara yönelik eylem stratejileri geliştirmiştir.

İyi Uygulamalar Kılavuzu, arabuluculuğun sosyal çatışmalarda çatışma çözümü için nasıl bir araç olarak hizmet edebileceğine dair örnekler sunmaktadır ve göçmenlerin ve mültecilerin sosyal entegrasyonunun nasıl teşvik edilebileceği konusunda çeşitli iyi uygulama örneklerini içermektedir. Ayrıca, karşılıklı bilgi, sosyal uyum ve çatışma çözümüne barışçıl yaklaşımlar için bir araç olarak hem resmi hem de resmi olmayan arabuluculuk faaliyetlerini tanıtır ve tanımlar.

İyi Uygulamalar Kılavuzu, arabulucu rolünün, sosyal değişime ve sosyal adalete katkıda bulunmak için kültürlerarası arabuluculuk yöntemlerinin kapasitesini nasıl daha etkili bir şekilde yönlendirebileceğini ve kullanabileceğini gösterir.

Proje, göçmenleri, mültecileri ve sosyal alanda faaliyet gösteren insanları arabuluculuk konusunda eğiterek, toplumun sosyal dinamiklerinin olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunabilir.

“IncludeMe: Arabuluculuk yoluyla sosyal kapsayıcılık” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Finlandiya’da Åbo Akademi Üniversitesi tarafından koordine edilmiştir ve proje ortakları şunlardır: Belçika’dan European University Continuing Education Network – EUCEN, Danimarka’dan European E-learning Institute, İrlanda’dan Momentum Marketing Services Limited, Türkiye’den Tuzla Kaymakamlığı ve İspanya’dan Fundacio Solidaritat UB’dir.